Sửa lỗi “Another update is currently in progress” của WordPress

Nếu trong quá trình cập nhật lên phiên bản mới, Plugin hay Themes mà của WordPress mà gặp lỗi “Another update is currently in progress” thì đây là cách để giải quyết vấn đề.

  1. Truy cập vào PhpMyAdmin
  2. Tìm đến bảng wp_options (tiền tố wp có thể thay đổi nếu khi cài đặt bạn nhập tiền tố khác)
  3. Chọn dòng core_updater.lock và sửa giá trị của dòng này thành 1468200000
  4. Thực hiện tương tự với dòng auto_updater.lock

icompile-eladkarako-com_wordpress_updates_unlock-1

Kiểm tra lại trong trang WordPress của bạn.

Nguồn

jamesblackvn
Tui là jamesblackvn!

Gửi phản hồi