Sửa lỗi [emerg]: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) khi khởi động Nginx

Nếu bạn gặp lỗi [emerg]: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) khi khởi động hoặc restart nginx thì có nghĩa là nginx hoặc các tiến trình khác đã sử dụng cổng 80.

Bạn có thể tắt các tiến trình đang sử dụng cổng 80 bằng câu lệnh dưới đây:

Và thử chạy nginx lại để kiểm tra

 

jamesblackvn
Tui là jamesblackvn!

Gửi phản hồi