Fix lỗi “Could not retrieve mirrorlist…” khi chạy lệnh yum trên CentOS

Dạo này dính lỗi liên quan tới yum hơi nhiều.

Sáng nay chạy yum-update thì xổ chềnh ềnh ra mớ xương xẩu như sau:

[root@test ~]# yum update
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=i386& repo=os error was
14: PYCURL ERROR 6 – “”
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base

Test một hồi thì biết do VPS không thể kết nối đến mirrorlist được, thử thêm dãy DNS của Google vào cuối file /etc/resolv.conf  thì kết nối được, dùng lệnh vi edit cho nhanh vậy:

vi /etc/resolv.conf

Chèn thêm vào cuối file hai dòng sau

Thế là chạy vi vu thôi :v

 

jamesblackvn
Tui là jamesblackvn!

Gửi phản hồi